Trademan AB – Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Trademan i Helsingborg Aktiebolag (nedan kallat Trademan), org. nr 556404-5952, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Trademan tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrig kontakt med Trademan, såsom besök på webbplats.


2. Personuppgiftsansvarig

Trademan är personuppgiftsansvarig för Trademans behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 Trademan samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Trademans webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Trademan.
3.3 Trademan samlar in uppgifter du lämnar till oss, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Trademans webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Trademan samlar in och behandlar i egenskap av kund som genomför köp är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• IP-adress och information om din användning av Trademans webbplats


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Huvudsakligen behandlar Trademan dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Trademans och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Trademan baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som kontoinnehavare, för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Trademan samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Trademan behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan Trademan ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation Två år efter att du senast varit aktiv hos Trademan, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Trademans varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
• Uppgifter om dina inköp
Två år efter att du senast varit aktiv hos Trademan, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst


8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Trademan kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Trademans rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
8.2 Trademan sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Trademan.


9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Trademan kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom leverantörer av betal- och kommunikationstjänster.
9.2 Tredje part som Trademan lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Trademans tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Trademans avtal med dig som kund.
9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Trademan om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Trademans rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
9.4 Trademan kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Trademans leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Trademan vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy
10.1 Trademan har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Trademan kommer i sådant fall underrätta dig.


11. Skyddet av dina personuppgifter

Trademan har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter om dig som kund sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


12. Dina rättigheter

12.1 Trademan ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
12.2 Trademan kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
12.3 Du har rätt att av begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
12.4 Trademan kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
12.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info(at)trademan.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


13. Cookies (kakor)

Vår webbplats använder cookies enbart för att samla besöksstatistik (ingen personlig data). Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Ingen information överförs till någon tredje part.


14. Kontaktinformation

14.1 Tveka inte att kontakta oss via info@trademan.se om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vill du bli återförsäljare?

Fyll i ansökan. OBS! Vi tar alltid en kreditupplysning.